Dokumentumok

SZEDEÁK ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT

A Szabályzat elkészítésének célja a SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft (továbbiakban: Klub) játékosainak mentális, fizikális és szakmai fejlődésének elősegítése. További cél, hogy a játékosok, szülők, edzők és vezetők élni tudjanak jogaikkal úgy, hogy közben teljes mértékben ismerjék kötelezettségeiket a klub és a csapat felé, amelyben kosárlabdáznak, illetve amelyet vezetnek.

A KLUB KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A klub kötelessége a játékos fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása (edző, terem, erősítőterem, versenyfelszerelés, segédeszközök).
 2. A klub kötelessége a játékosok számára megfelelő versenyzési lehetőség biztosítása.
 3. A klub kötelessége a játékos számára a versenyfelszerelés biztosítása.
 4. A klub kötelessége orvosi ellátás biztosítása arra az esetre, ha a játékos edzésen vagy mérkőzésen megsérül.

A JÁTÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A játékos köteles tisztelettel viszonyulni játékostársai, edzői és a klub alkalmazottjai felé, viselkedésével nem árthat a klub jó hírének.
 2. A játékos köteles minden edzésen teljes odaadással dolgozni.
 3. A játékos köteles a klubtól kapott versenyfelszerelésről gondoskodni, minden alkalommal megfelelően öltözni.
 4. Késés esetén a játékos köteles a késést indokolni. Amennyiben lehetősége van rá, a késést telefonon előre jeleznie kell az edzőnek. A késést nem jelezheti üzenetben vagy játékostársán keresztül.
 5. Ha a játékos nem vesz részt az edzésen vagy a mérkőzésen, köteles további utasításokért – a következő edzés és mérkőzés időpontja, egyéni edzésterv előírása – személyesen jelentkezni az edzőnél.
 6. A sérült játékos a megfelelő kezelés érdekében köteles az edzőnél jelentkezni, hogy az edző a klub orvosa által kiadott leletek alapján egyéni edzéstervet és programot készítsen neki gyógyulásáig.
 7. A játékos számára fülbevaló, testékszer, valamint egyéb ékszerek viselése az edzéseken és a mérkőzéseken tilos.

AZ EDZŐK ÉS DOLGOZÓK KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Az edzők és a klub dolgozóinak kötelessége teljes odaadással végezni munkájukat, folyamatosan képezni magukat. Kötelesek együttműködni, konzultálni és tapasztalataikat megosztani munkatársaikkal.
 2. Az edzők és a klub dolgozói számára a játékosok megalázása és sértegetése a legszigorúbban tilos.
 3. Az edzők és a klub dolgozói kötelesek a viselkedésükkel az egyesület jó hírét és tekintélyét emelni.

A SZÜLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A szülő kötelezettsége a klub által előirt nevelési hozzájárulás határidőben történő megfizetése.
 2. A szülő a mérkőzést megelőző bemelegítés kezdetétől a mérkőzés befejezéséig nem veheti föl a kontaktust gyermekével.
 3. A szülő sportszerű viselkedésével és szurkolásával példát mutat gyermekének.

A BÉKÉLTETŐ, ETIKAI ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

 1. Az Etikai Szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén a Békéltető, Etikai és Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) eljárást folytat le. A Bizottság hatáskörébe tartozik minden etikai, fegyelmi és vitás nevelési ügy elbírálása.
 2. A Bizottság eljárását kezdeményezheti edző, játékos, szülő, vagy vezető.
 3. A Bizottság elnöke nyolc napon belül írásban, tértivevénnyel feladott postai küldemény megküldésével vagy elektronikus úton értesíti az eljárás alá vont személyt a eljárás megindításáról.Az értesítésben meg kell jelölni:
  1. az eljárás tárgyát és megindításának jogalapját;
  2. az eljárás alapjául szolgáló cselekményt;
  3. az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját.

  Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell az eljárás elrendelésének alapjául szolgáló, bizonyítékként felhasználható iratok másolatát is.

  Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban.

 4. Az eljárás során a Bizottság tárgyalást tart.A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három munkanappal korábban megkapják.

  A tárgyalást legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani.

 5. A tárgyalást a Bizottság elnöke vezeti.A Bizottság elnöke a tárgyalás megnyitását követően ismerteti az eljárás alá vonttal az eljárás megindításához vezető tényállást, az esetleges kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Az eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet és további bizonyítást javasolhat.

  A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során Bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-, hang- és filmfelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.

  A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 6. Az eljárást a megindításától számított harminc napon belül határozathozatallal be kell fejezni.Az ügy bonyolultsága esetén a Bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást követő nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani.
 7. A Bizottság határozatában
  1. a kötelezettségszegést megállapítja és büntetést szab ki, vagy
  2. megállapítja, hogy az eljárás alá vont a kötelezettségszegést nem követte el, vagy
  3. az eljárást megszünteti,
  4. a Bizottság nem fegyelmi jellegű, etikai és nevelés ügyekben állásfoglalást is kiadhat, illetőleg büntetés mellőzésével törekedhet a konfliktus rendezésére.

  A határozatnak tartalmaznia kell:

  1. az eljáró bizottság megnevezését, a bizottság elnökének és tagjainak, valamint az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését;
  2. a rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját, mértékét, időtartamát, a sportfegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, szükség esetén az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést;
  3. az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a bizonyítási eljárás eredményeképpen a Bizottság által elfogadott vagy mellőzött bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, valamint a SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. Etikai Szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését;
  4. a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadmányozójának nevét.

  A Bizottság pénzügyi és munkajogi döntést nem hozhat.

  A Bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a határozatot írásba foglalni, és az eljárás alá vontnak kézbesíteni.

 8. A Bizottság a versenyzőre és a sportszakemberre szóbeli figyelmeztetést, írásbeli megrovást tárgyalás tartása nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést az eljárás alá vont elismeri.
 9. A Bizottság az eljárás eredményeként a versenyzőre és a sportszakemberre az alábbi büntetéseket szabhatja ki:
  1. szóbeli figyelmeztetés,
  2. írásbeli megrovás,
  3. versenyen, edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő eltiltás.
 10. Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érinti, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a klub ügyvezetőjénél, írásban jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.A sportfegyelmi határozat elleni fellebbezést a sportszervezet taggyűlése a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el.

  A másodfokú eljárás során a taggyűlés az első fokú határozatot megsemmisíti és a Bizottságot új eljárásra utasítja, vagy az első fokú határozatot megváltoztatja, vagy helybenhagyja.

 11. Az eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket az eljáró szerv viseli.
 12. Ha az eljárás alá vont fegyelmi felelősségét megállapították, az eljárás alá vont köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit.
 13. A Békéltető, Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjait és elnökét a taggyűlés választja meg. A Békéltető, Etikai és Fegyelmi Bizottság Elnöke Csanda Attila, Tagjai: Méhes Gábor és Wirth István. Póttag: Simándi Árpád.

A Szabályzatot a SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. taggyűlése fogadta el 2013. augusztus 19. napján, módosítására a taggyűlés jogosult.

 

Melléklet:
Etikai Szabályzat 20130819 végleges